-:: अनमोल मोती – 398 ::-

 1. કુર્રાનમેં અલ્લાહને બંદો કી સમઝ કે મુતાબિક કલામ ફરમાયાં હૈ ઔર ઉન્હેં બાત સમઝાને કો ઉન્હી કે તંજુરબે ઔર મુશાહદે કી મિસાલે બયાન ફરમાઈદ હૈ. જૈસે કોઈ ગેરઉલ્લાહ કો આપ સહારા માને તો ઉસકી મિસાલ માકડી કે ઘર કે ડી ગઈ હૈ. (માકડી કા ઘર) જો સબ ઘરોંમેં કમઝોર ઘર હોતા હૈ, કિસી ઇન્સાન કી જાએ પનાહ માકડી કા ઘર ભી નહિ બના સકતા (29-સુરહ અંકબૂત, આયાત-41) ઔર ગેરઉલ્લાહ કો પુકારને કી મિસાલ મેં એક જગહ (22-સુરહ હજ, આયાત ન. 73) કરમાયા કે લોગો !  એક મિસાલ બયાન કી જાતી બંદો  કર લે જાએ તો વોહ વાપસ ન લા સકેગે (ઇસ મિસાલ મેં માખી અગર ઉનસે કુછ છીન  કર લે જાએ તો વોહ વાપસ ન લા શકેતે, તબ  તુમ્હારે લિયે વોહ ક્યાં નફા લા સકેગે  ઔર ક્યાં મુસબત કો દૂર કર સકેગે) યે સમઝાયા ગયા હૈ. ચુનાંચે મુન્કિરિન ને ઇસી બાત કા બતંગળ ખાડા કિયા કે અલ્લાહ કા ઐસી હકીર ચીઝ કો બયાન કારને કા ઈરાદા ક્યાં હૈ? ઝાહીર હૈ કે જો અલ્લાહ તમસે ઈરાદા પૂછના ચાહે ઉસકે ગત બંનેએ હી ચાહીએ ઔર મુખલીફાઈન કો ઇસી ગણાત અતેરાઝ પાર અલ્લાહે હિદાયત સે મેહરૂમ કર દિયા. હાંલાકે ઉસી મિસાલ સે હક્ક પાસાં આદમી બાત કો બરાબર સમઝ જાએગા ઔર કટ્ટ હુજ્જતી કારનેવાલા ખુદ આપણા નુસકસાન આપ હી કર બૈંઠેગા। (26)
 2. અલ્લાહ તાળા કા હુકમ હૈ કે માં-બાપ, રિશ્તેદાર ઔર પાડોસીઓ કે સાથ રિશ્તે આછી તરાહ ઝોળે રહે, બે-હુકમ આદમી પેહ્લે ત ઈકરાર કરતા હૈ કે બાત સહી હૈ મગર વકત આને પાર ઈન રિશ્તે નાતો કો ટોડ દળતા હૈ. (27)

(10). ઔર  ઈમાન લાઓ ઇસ કુરાન પાર  જો મેને ઉતારા હૈ.  જિસને  સચ  બતલાયા તુમ્હારે પાસ વાલી  કિતાબ કી અસલ તાલીમ કો ઔર અલ્લાહ કે કલામ કા  ઇન્કાર માટે કરો, ઔર થોડે દામમેં  મેરી મેરી આયાતોકો ન બેચો, ઔર મેરી નાફરમાની સે બચતે રહો. (41)

(11). સાચ કો  જુઠ કે સાથ  મત  મિલાઓ ઔર જાનબૂઝ કર સચ કો મત છુપાઓ 12. ઔર નમાઝ પઢ઼તે  રહો, ઔર ઝકાત દિયા કરો ઔર ઝુકતે રહો (અલ્લાહ  કે સામને) ઝુક  જાનેવાલોં કે સાથ. (43)

 1. ક્યાં તુમ દૂસરોંકો હુકમ કરતે હો અચ્છે કામ કારનેકા ઔર અપને આપકો ભૂલ જાતે હો ઔર તુમ કિતાબ ભી પઢ઼તે હો ફિર ક્યાં અકલ સે કામ ન લોગે ? (44)
 2. ઔર સહારા હાંસિલ કરો સબર ઔર નમાઝસે। નમાઝ તો સચમૂચ બહૂત ભરી હૈ. (ઉનકે લિયે નહિ) જિનકે દિલ અલ્લાહ કે ડર સે પીઘલ ગએ હો. (45)
 3. જિનકો ખ્યાલ હૈ કે ઉનકો મિલના હૈ અપને રબસે ઔર ઉનકો ઉસીકી તરફ લોટ કર જાના હૈ. (46)
Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

-:: अनमोल मोती – 397 ::-

અલ કુર્રાન  સુર-એ-અલ-બકર (અલીફ-લામ-મીમ)

 1. અય ઈન્સાનો ! બંદગી કરો અપને રાબકી જિસને પૈદા કિયા તુમકો ઔર તુમસે પહેલે લોગોંકો, તાકે તુમ પરહેઝગાર બન જાઓ. (21)
 2. જિસને ઝમીનકો તુમ્હારે લિયે ફર્શ બના દિયા, ઔર આસ્માનકો છત બના દિયા ઔર ઉતારાઆસમાણસે પાણી ફિર ગુસ્સે નીકળે મેવે, ફળ ફ્રૂટ ઔર હાર તરાહ કી ખાને કી ચીઝે તુમ્હારે લિયે। અબ તો ન બનાઓ અલ્લાહ કે બરાબર કિસી દુસરેકો ઔર તુમ જાનતે ભી હો. (22)
 3. ઔર અગર તુમકો શાક હૈ ઇસ (કુર્રાન) મેં જો ઉતારા હમને અપને બન્દે પાર તો તુંમ ભી બના લાઓ ઐસી હી એક સુરહ ઔર અલ્લાહ કે સિવાય જિનકો મદદગાર ઔર ગવાહ માનતે હો ઉન સબકો બુલા લાઓ અગર તુમ સચ્ચે હો. (23)
 4. ઔર ખુશખબરી સુનાદો ઉનકો જો ઈમાન લાયે ઔર નેક કામ કરતે રહે, ઉનકો ઐસે બાગ મિલેંગે કે ઉન બાગો કે નીચે નહેરે બેહતી હોગી. ઔર ખાનેકો મિલેગા વહાકા મેવા, ફલ, ફ્રૂટ કહેંગે યે  વોહી  હૈ જો મિલા થા હમકો  પહેલે ભી. ઔર ઉનકે પાસ આએગા તરાહ તરાહ કા મિલતા ઝૂલતા ઔર ઉનકો વહાં ઔરતે પાક સાફ મિલેગી ઔર ઉનકો વહાં હંમેશ હંમેશા રેહને કો મિલેગા (25)
 5. બેશક ! સમઝાને કે લિયે અલ્લાહ કો કિસી મિસાલ કે બયાન કરનેમે શર્મ કા કોઈ સવાલ નહિ, ચાહે કિસી મચ્છર કી મિશાલ  કિસી હી કયો ન હો,  યા ઉસસે ભી ગીરી કિસી ઔર ચીઝ કી, જો લોગ સચ બાતકો    કુબૂલ કારને વાલે હૈ વોહ ઐસી મીશાલોસે જાણ લેતે હૈ કે સચ ક્યાં હૈ.જો ઉનકે રાબકી તરફસે આઈ હૈ.ઔર જો માનને વાલે  નહિ વોહ બિદક કર કેહ્તે હૈ કે ઐસી મિસઅલો સે અલ્લાહ કા ઈરાદા ક્યાં હૈ? ઇસ તરાહ અલ્લાહકી એક હી બાત સે બહુત બહક જાતે હૈ ઔર બહુતોકો સહી રસ્તા મિલ જાતા હૈ ઔર બહકતે સિર્ફ વોહી લોગ હૈ જો બેહૂક્મ હૈ. (26)
 6. બે હુકમ લોગ વોહ હૈ જો અલ્લાહ સે ઈકરાર કે બાદ આપના વાદા તોડ દેતે હૈ, ઔર અલ્લાહને જો ચીઝ જોડે રાખીને કા હુકમ દિયા ઉસે કાટ ડાલતે હૈ ઔર ઝમીનમે ફસાદ કરતે હૈ. યે લોગ બહુત નુકસાન ઉઠાએંગે । (27)
 7. અલ્લાહ કા ઇન્કાર તુમ કૈસે કર સકતે હો? તુમ તો મુરદા થે ઉસને તુમ કો ઝીંદગી દી ઔર તુમ કો વહી મોત દેગા, ફિર તુમ કો ઝિંદા કરેગા, ફિર તુમ ઉસીકી તરફ ઉલ્ટે વાપસ હો જાઓગે । (28)
Posted in Uncategorized | Leave a comment

अनमोल मोती – 397

ख़ामोशी

 1. इन्सान जब तक खामोश रहता है बहुत सारी आफ़्तोंसे अमनमे रहता है.
 2. जो चुप ररहा उसने समजो नजात पाली.
 3. खामोशी आला दरजे की इबादत है.
 4. खामोशी अख़लाक़ की सरदार है.
 5. फ़ुज़ूल बाते बहोत सारे नुक्शानात पैदा करती है.
 6. फ़ुज़ूल बाते किरामान-कातेबीन (यानि आमाल लिखनेवाले बुज़ुर्ग फ़रिश्तो) को लिखनी पड़ती है.
 7. सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक को पकड़ कर फ़रमाया के सबसे खतरनाक और नुक्सान देह जुबान है.
 8. बुखारी शरीफ में है के जो अल्लाह तआला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए के भलाई की बात करे वरना खामोश रहे.
 9. हज़रते सुफ़यान सोरी रहमतुल्लाह तआला अलयहे फरमाते है के इबादत का अव्वल ख़ामोशी होता है, फिर इल्म हांसिल करना, इस के बाद उसे याद करना और फिर उस पर अमल करना और उसे फैलाना।
 10. हज़रते सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीयना अलयहीस सलातो सलाम की खिदमते बा-आज़मत् में लोगोने अर्ज़ की के कोई ऐसा अमल बताइए जिस से  जन्नत मिले. इरशाद फ़रमाया “कभी बोलो मत” अर्ज़ की के यह तो नहीं हो सकता. फ़रमाया “अच्छी बात के सिवा ज़बान से कुछ मत निकालो.”
 11. बातूनी शख्स के लिए यह भी ख़तरा है के बक-बक करते हुवे जुबानसे कुफरियात कलम निकल जाते है.
 12. हज़रते सय्यदना इमाम अबू हामिद मुहमद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलयहे फरमाते है “खामोश रहेने वाले शख्स में दो खुबिया जमा हो जाते है. (a) उसका दीन सलामत रहता है. (b) वोह दूसरे की बात अच्छी तरह समाज लेता है.
 13. हज़रते सैयदना सुफ़यान बिन ऊयेना रहमतुल्लाह तआला अलयहे ने फ़रमाया “ख़ामोशी आलिम का वकार और जाहिल का पर्दा है. और ज़यादह खामोशी इबादत की चाबी है.
 14. हज़रते सय्यदना मुहम्मद बिन वासेअ रहमतुल्लाह तआला अलयहे फरमाते है “इंसान के लिए जुबान की हिफाज़त माल की हिफाज़त से ज़यादह दुश्वार है.”

15.  यकीनन जुबान की हिफाज़त न करनेके सबब  दुन्या के नुक्सान के साथ-साथ आख़िरत की   बरबादी का भी पुरा-पूरा इमकान है

Posted in Uncategorized | Leave a comment

-:: अनमोल मोती – 396 ::-

सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम का हज्जतुल विदा का पैगाम उम्मते मुस्लिमा के नाम (पार्ट-4 )

सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने किताबो-सुन्नत पर अमल करने और उख़ुव्वतो-मुहब्बत के साथ रहेनेकी तलकीन फरमाते हुवे इरशाद फ़रमाया.

लोगो ! बेशक! में तुममे दो चीज़े छोड़े जा रहा हूँ के तुम उसको मज़बूतीसे पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे, और वोह है अल्लाह तआलाकी किताब  (कुर्राने मजीद) और उसके नबी की सुन्नत है. बेशक ! हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है.” (हवाला:- मुसतदरक हाकिम, जिल्द-1, हदीष न. 318)

सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने मस्जिदे –कैफमे पैगामे रिसालत आम करनेवाले को बशारत देते हुवे इरशाद फ़रमाया… “अल्लाह तआला उस शखसको तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीश सूनी और उसे महफूज़ रखा और मेरी जानीबसे उसे ओरोको पहुंचा दिया, इस लिए के बहोतसे इल्मे दीन रखनेवाले फकीह नहीं होते है, और बहुतसे इल्मे दीन रखनेवाले अपनेसे ज़ियादह फकीह तक पहुंचाते है”.                                                     (हवाला:- इब्ने माजाह, बाब-इब्ने बल्ला इल्मा, हदीष न. 236)

सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने इताअते अमीरकी एहमियत पर इरशाद फ़रमाया के… :अगर हब्शी तुम्हारा आमिर ही, और वोह तुम्हे अल्लाह तआलाकि किताब (कुर्राने मजीद) के मुताबिक़ ले चले तो उस अमीरकी इताअत और फरमाबरदारी करो”.                                                                                            (हवाला:- मुस्लिम शरीफ, “किताबुल हज” हदीष न. 3138)

सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने गुलूअ (हादसे बढजाना) करनेसे मना फरमाते हुवे इरशाद फ़रमाया के…”लोगो ! मज़हबमे गुलूअ (हादसे बढजाना) और मुबालगा करनेसे बचो, क्यों के तुमसे पहली कूम इससे बर्बाद हुई”.                                                                                                                                       (हवाला:- इब्ने माजाह, “किताबुल मनासीब” हदिष न. 3029)

सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने सचकी तलदीन की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम पर जूठ बाँधनेवालोंकी वईद बयान फरमाते हुवे इरशाद फ़रमाया के… “खबरदार ! तुम लोगोने मुज़से सुन लिया और मुझे देख लिया. ान करीब तुमसे मेरे बारेमे सवाल होगा, पास जिसने मुज़पर झूठ बंधा वोह अपना ठिकाना जहन्नम समज़े. इन्ही दिनोमे यह वही नाज़िल हुवी. (तर्जुमा) आज मेने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुमपर नेअमत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम का दीन पसंद कर दिया.”                    (हवाला:- सुर-ऐ-माएदा) 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

-:: अनमोल मोती – 394 ::-

सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम का हज्जतुल विदा का पैगाम उम्मते मुस्लिमा के नाम (पार्ट-2 )

 1. सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने बाहमी सुलूक, जाती ज़िम्मेदारी और आपसमें उख़ुव्वत –व्-मुहब्बत के मुताल्लिक इरशाद फ़रमाया। “सुन लो! जुर्म करनेवाले को ही उसके जुर्म की सजा दी जाएगी. बाप के जुर्म की सजा बेटे को नहीं दी जाएगी,  ना ही बेटे के जुर्म की  सजा उसके बाप को दी जाएगी. आगाह रहो! मुसलमान-मुसलमान का भाई है. एक  मुसलमान  भाई के लिए दूसरे मुसलमान भाई की  कोई चीज़  बगैर उसकी इज़ाज़त ले लेना जाएज़ नहीं है.                                                                               (हवाला:- तिर्मिज़ी शरीफ, हदिष न. 3087)
 2. ज़ुल्म और बर्बरियत का किला कमाए करते हुवे सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया… “तुम किसी पर ज़ुल्मो-ज़ियादती करो, तुम पर ज़ुल्मो-ज़ियादती की जाए”.             (हवाला:- तिर्मिज़ी शरीफ, हदिष न. 3087)
 3. सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने होज़े कौशर पर होने वाले वाक़िआत पर इरशाद फ़रमाया… “सुनो! मैं होज़े कौशर पर तुम्हारा पेशरो हूँगा. तुम्हारी कसरत के सबब दूसरी उम्मतों पर फकर करूंगा. तो तुम मेरी नाराजगी का सबब बन ना सुनो! कुछ  लोगोको में नजात दिलाऊंगा और लोग मुज़से छुड़ाए जाऐंगे. मैं कहूंगा के पालनहार! यह मेरे ज़माने वाले है. तो अल्लाह फरमाएगा!  महबूब! आपको नहीं मालूम, जो उन्होंने आप के बाद दीन  में नई  चीज़े ईजाद की.”                                                                   (हवाला:- इब्ने माजाह-“किताबुल मनासिक”, बाबुल कुदबते  यौमन नहर, हदीश न. 3087)

५. सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने मनासिके हज सिखने की एहमियत पर इरशाद फ़रमाया… “मुज़से अपने हज के मनसिक सिख लो, मुमकिन है के यह मेरा आखरी हज  हो.”                                                                                                   (हवाला:- मुस्लिम शरीफ, हदिष न. 3137)

६. आक़ाऐ नामदार सल्लल्लाहो अलयही वसल्लम ने मुतहिद  रहने और पैगामे दीन सहीह तरिकतरीके से पहुंचाने के मुताल्लिक इरशाद फ़रमाया के… “अन करीब तुम अपने रब से मिलोगे, और वोह तुमसे तुम्हारे आमाल के मुताल्लिक दरयाफ्त फरमाएगा. आगाह हो जाओ! मेरे बाद हमराह  हो जाना, के तुम आपसमे कत्लो-गारत करने लगो. जो यहाँ मौजूद है वोह मेरा यहाँ पैगाम गैर मौजूद लोगो को पहुंचा दे. मुमकिन है के जिन को यह पैगाम पंहुचाया जाए वोह पहुंचाने वालोंसे ज़यादह महफूज़ करनेवाले हो.”                                                                                                                                                                                         (हवाला:*- बुखारी शरीफ)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

-:: अनमोल मोती – 393 ::-

सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम का हज्जतुल विदा का पैगाम उम्मते मुस्लिमा के नाम (पार्ट-1)

                हज्जतुल विदा दस हिजरी सन का बहुत ही अहम् और तारीकी वाकिया है. यह सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम का आखरी और हिजरत के बाद पहला हज था. उस साल सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम की रवानगी-ऐ-हज का ऐलान किया गया. सारा अरब सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम की पेरवीमे  हज करने के लिए उमट आया. उस मोके पर सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम ने एक अहम्, तारीकी फरमान और हुक़ुक़े-इन्सानका दस्तावेज पेश फ़रमाया.

सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम ने बतने वादीमे अल्लाह तालाकी हम्दो-सना से खुद्बे का आगाज़ फ़रमाया. जिसमे दुन्यामे अम्नो-अमान  कायम रखनेका खुदाई फरमान, निज ज़माना-ऐ-जाहेलियत के रश्मो-रिवाज़की खराबिया, शुद की हुरमत, औरतो के हुकूक, तब्लीग की गवाही और तकमीले  मिशन  के मुताल्लिक इरशाद फ़रमाया. जिसको हज़रत जाबिर रदियल्लाहो तआला अन्हो फरमाते है के सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम बतने वादी में तशरीफ़ लाए और लोगोको खुत्बा इरशाद फ़रमाया.

(1 ).        तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक-दूसरे पर इसी तरह है जिस तरह तुम्हारे आजके दिन की, रवा महीनेकी और मौजूदा शहर की हुरमत है.  सुनलो! जाहिलियत की हर चीज़ मेरे पाउ तले रोंद  दी गई. और जाहेलियत के खून भी ख़त्म कर दिए गए. और हमारे खूनमे सबसे पहला खून जिसे में ख़त्म कर रहा हूँ  वोह राबिया बिन हरीश के बेटे  का खून है. यह बच्चा बनु-सअद में दूध पी रहा था, उन दिनों में काबिल-ऐ-हॉजेल ने उसे  क़त्ल कर दिया. और अब जाहेलियत का शुद ख़त्म कर दिया गया. और हमारे  शुदमेसे सबसे पहला  शुद  जिसे में ख़त्म कर रहा हूँ वोह अब्बास बिन मुत्तलिब का शुद है. अब यह सारा के सारा शुद खत्म है.

हां! औरतो के बारेमे अल्लाह तआला से डरो, क्यों के तुमने उन्हें अल्लाह तआला की अमानत के साथ लिया है और अल्लाह तआला के कलाम के ज़रिये हलाल किया है. उन पर तुम्हारा हक़ यह है के वोह तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्सको आने दे जो तुम्हे गवारा नहीं. अगर वोह ऐसा करे तो तुम उन्हें मार सकते हो,  लेकिन सख्त  मार मरना. और तुम पर उनका हक़ यह है के  तुम उन्हें भलाई के साथ खिलाओ-पिलाओ।  में तुममे ऐसी चीज़ छोड़ जाता हूँ के अगर तुमने उसे मज़बूती से पकडे रखा तो उस के बाद हर्गिज़ गुमराह होंगे. वोह अल्लाह तआलाकि किताब (कुर्राने मजीद) है. और तुमसे मेरे मुतल्ललिक पूछा जाएगा तो तुम लोग किया कहोगे? सहाबा ने अर्ज़ की के हम गवाही देते है के आपने तब्लीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खेर-ख्वाही का हक़ अदा कर दिया. यह सुनकर सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम ने सहादत की ऊँगली आस्मां की तरफ उठाई और लोगो की तरफ झुकते हुवे तीन मर्तबा फ़रमाया के अल्लाह! गवाह रहना, अल्लाह! गवाह रहना, अल्लाह! गवाह रहना, 

(हवाला:- सही मुस्लिम शरीफ,  “किताबुल-हज” बाबे हज्जतुल नबी)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

-:: अनमोल मोती – 395 ::

सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लम का हज्जतुल विदा का पैगाम उम्मते मुस्लिमा के नाम (पार्ट-3  )

 1. सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने खानदानी तफ़ाखुर, रंगो-नस्ल की बरतरी और कोमीयतमे ऊंच-नीच को खत्म करते हुवे मोसावाते इस्लाम का आलम बलन्द फरमाते हुवे फ़रमाया… “लोगो ! बेशक तुम्हारा रब एक है. और बेशक ! तुम्हारा बाप भी एक है. हाँ ! अरबी को आजमी पर और आजमी को अरबी पर, गोर को काले पर और काले को गोर पर कोई फ़ज़ीलत नहीं. हां ! मगर तक़वा के सबब फ़ज़ीलत है.”                 (हवाला:- मुसनदे इमामे बिन हम्बल, जिल्द-38 . साफा न. 474)
 2. सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने हज्जतुल विदाहीमे एहतरामें-इंसानियत और मुजाहिदा-ऐ-नफ़स के मुतल्लिक इरशाद फ़रमाया…. “क्या में तुम्हे आगाह करदु के मुसलमान कौन है? मुसलमान वोह है जिस के हाथ और जुबानसे दूसरे मुसलंमान सलामत रहे. मोमिन वोह है जिससे लोगो के माल और जान अमन में रहे. मुहाजिर वोह है जो गुनाहो और खताओ को छोड़ दे और मुजाहिद वोह है जो अपने नफससे मुजाहिदा करे और अल्लाह तआला की इताअत करे.” (हवाला:- मुसनदे एहमद, इब्ने हम्बल, हदीश न. 23958)
 3. सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने अल्लाह तआलाकी जानीबसे वारिसों के मुतय्यन –सुदा हुकूक और नसबकी हिफाज़त के मुताल्लिक इरशाद फ़रमाया…. “अल्लाह तआलाने हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया है लेहाज़ा किसी वारिस के लिए वसीयत जाएज़ नहीं”.                                                   (हवाला:- इब्ने माजाह, किताबुल वसाया, हदीश न. 2713)

और एक दूसरी रीवायतमे है के सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने फ़रमाया के… “अल्लाह तआला ने हर वारिश के लिए मिराष का हिस्सा मुतय्यन  कर दिया है लेहाज़ा किसी वारिष के लिए वसिय्यत जाइज़ नहीं. बच्चा उसका जिस के बिस्तर पर उसकी विलादत हुवी. ज़ीना करनेवाले के लिए पथ्थर है।  जो शख्स बाप-दादा के अलावा दूसरे की तरफ निस्बत का दावा कर ले या गुलाम अपने मालिक के अलावा दूसरे शख्स को अपना मालिक बनाए तो उस पर अल्लाह तआला की, फ़रिश्तोंकी , और सब लोगो की लानत है उसका निफल क़ुबूल होगा न फ़र्ज़.                                                                                             (हवाला:- इब्ने माजाह, हदिष न. 2712)

 1. सरकारे दोआलम सल्लल्लाहो अलयहे वसल्लमने धोका और माली फरेब देनेकी मज़म्मत वईद बयान फ़रमाई… “जिस शख्सने अपने भाई का माल झूठी कसमसे हांसिल किया वोह अपना ठिकाना जहन्नममे बनाले.”                                                             (हवाला:- मुसतदरक-अल-सही-हैन, हदिष न. 7803)    
Posted in Uncategorized | Leave a comment